Vedtægter

Vedtægter

 

§ 1 NAVN
Foreningens navn er: Gymnastik- og Idrætsforeningen ORIENT (GIF ORIENT) med hjemsted i Rødovre kommune. Stiftet 1. maj 1932.

§ 2 FORMÅL
Det er foreningens formål at give medlemmerne lejlighed til at dyrke idræt under de bedst mulige forhold. Foreningen kan søge optagelse under de respektive specialforbund og landsorganisationer. Forretningsudvalget fastsætter hvilke idrætsgrene, der kan dyrkes i foreningen.

§ 3 MEDLEMSKAB, KONTINGENT OG EKSKLUSION
Alle kan optages i foreningen som aktive og passive medlemmer mod at betale et af bestyrelsen fastsat kontingent samt indordne sig foreningens og hovedforbundenes love. På generalforsamlingen kan bestyrelsen indstille personer, der har gjort sig særlig fortjent i foreningens arbejde, til æresmedlemmer. Indmeldelse i foreningen kan ske ved, at rette henvendelse til den pågældende aktivitet. Udmeldelse skal ske til aktivitetsudvalget. Indbetalt kontingent refunderes ikke. Bestyrelsen kan efter eget skøn, når et medlems forhold taler derfor, helt eller delvis fritage vedkommende for at betale kontingent eller restance. Bestyrelses- og udvalgsmedlemmer er kontingentfrie. Bestyrelsen kan, hvis et medlem gør sig skyldig i forhold, der kan skade foreningen, udelukke medlemmet.

§ 4 GENERALFORSAMLINGEN
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned og ledes af en på denne valgte dirigent som ikke er medlem af bestyrelsen. Den ordinære generalforsamling indkaldes med mindst 4 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne og skal indeholde følgende dagsorden:

1.  Valg af dirigent 2.  Valg af stemmetællere 3.  Formandens beretning 4.  Udvalgsberetninger 5.  Regnskab 6.  Indkomne forslag 7.  Valg 8.  Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før. Afstemningen om indkomne forslag afgøres ved simpelt stemmeflertal. Til vedtægtsændring kræves dog 2/3 majoritet af de fremmødte stemmeberettigede. Stemmeberettiget er ethvert medlem, der er fyldt 18 år og som har været medlem af foreningen de sidste 3 måneder før generalforsamlingen samt passive efter ½ års medlemskab. For at afgive stemme på generalforsamlingen kræves personlig nærværelse. Alle stemmeberettigede er valgbare til poster i bestyrelsen. Ekstraordinær generalforsamling sammenkaldes af bestyrelsen, når den finder det nødvendigt, eller når mindst 50 stemmeberettigede medlemmer skriftligt begærer det med angivelse af dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling indvarslet af medlemmerne er dog kun beslutningsdygtig, når mindst 2/3 af underskriverne er til stede.

§ 5 BESTYRELSEN
Der vælges et forretningsudvalg bestående af formand, næstformand, kasserer, sekretær og et forretningsudvalgsmedlem. Forretningsudvalget vælges på den ordinære generalforsamling. Valget gælder for 2 år. Formand, sekretær og et forretningsudvalgsmedlem vælges de lige år; næstformand og kasserer vælges i ulige år. Bestyrelsen består af forretningsudvalget samt formændene for samtlige aktiviteter.

§ 6 AKTIVITETSUDVALG
Aktivitetsformænd vælges af og blandt medlemmerne i de respektive aktiviteter (afdelinger). Valget gælder for 2 år. Efterfølgende konstituerer aktivitetsudvalgene sig selv efter behov og aktivitetsudvalget skal bestå af minimum 3 medlemmer.

§ 7 ADMINISTRATION
Foreningens formand sammenkalder og leder bestyrelsesmøderne samt repræsenterer foreningen ved givne lejligheder. Ved stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme afgørende. Sekretæren fører foreningens protokol. Bestyrelsen afholder de fornødne administrations- og repræsentationsudgifter under ansvar for generalforsamlingen. Foreningen forpligtes ved underskrift af forretningsudvalget. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse. På den ordinære generalforsamling vælges 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Revisorerne gennemgår foreningens regnskab ved regnskabsårets afslutning. Revisorerne har ret til når som helst at foretage kasseeftersyn. Regnskabsåret er kalenderåret.

§ 8 SPONSOR- OG REKLAMEAFTALER
Det er tilladt de enkelte aktivitetsudvalg at optage forhandlinger om sponsorkontrakter. Enhver form for sponsering skal forelægges de respektive aktivitetsudvalg og godkendes af bestyrelsen. Reklame på spilledragt/overtræksdragt skal opfylde de regler, der er godkendt af bestyrelsen. I øvrigt skal de enkelte specialforbunds reklameregler følges. Det står enhver spiller frit at bære reklame.

§ 9 AKTIVITETSUDØVELSE
Ved udøvelse af aktiviteterne i de respektive idrætsgrene skal der altid være en ansvarlig leder til stede.

§ 10 FORENINGENS OPLØSNING
Foreningens opløsning kan kun ske på en i samme anledning indkaldt generalforsamling. For opløsning kræves mindst 2/3 majoritet af samtlige af foreningens medlemmer. Er 2/3 af medlemmerne ikke til stede ved generalforsamlingen, kan bestyrelsen – senest 30 dage efter – indkalde til ny generalforsamling, hvor opløsningen kan vedtages med 2/3 af de tilstedeværende stemmer. Såfremt opløsningen vedtages, tilfalder foreningens formue og øvrige ejendom amatør idrætsforeninger og lignende humanitære og sociale foreninger.

§ 11 UFORUDSETE FORHOLD
Skulle der forekomme tilfælde vedrørende foreningens forhold, der ikke er forudset i disse love, har generalforsamlingen øverste myndighed.

 

Ændret og godkendt sidst ved generalforsamlingen 2023

ORIENTHUSET

Ved Sportspladsen 14

2610 Rødovre